انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

مطالب عمومی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش استخراج فلزات

4 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مواد-گرایش سرامیک دانشگاه علم و صنعت ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری دانشگاه تربیت مدرس

6 دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه تهران

چکیده تصویری

ویژه‌نامه‌ی معرفی رشته‌ی مهندسی مواد و متالورژی و گرایش‌های آن