انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

مدیر مسئول


ابوالفضل انوری دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه تهران

مهندسی مواد و زیست فناوری

 • anvaryut.ac.ir

سردبیر


مبینا شادلو دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

مهندسی مواد و متالورژی

 • mbn1379yahoo.com

طراح جلد


مسعود خلیلی دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

مهندسی مواد و متالورژی

 • masoudkhhaliliut.ac.ir
 • 09184958128

اعضای هیات تحریریه


محمدصالح محمودی دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

مهندسی مواد و متالورژی

 • samahmoudiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


میرعلیرضا فغانی تولون فارغ التحصیل کارشناسی رشته مهندسی مکانیک و دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه تهران

مهندسی مواد و متالورژی - مهندسی مکانیک

 • alirezafaghani.23ut.ac.ir

مدیر وب سایت


مبین زربو دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

مهندسی مواد و متالورژی

 • mobinzarboout.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


رها امیراسکندری دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

مهندسی مواد و متالورژی

 • raha.amireskandari79gmail.com

اعضای هیات تحریریه


نیوشا اخوان ملایری دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

مهندسی مواد و متالورژی

 • niyusha.akhavanut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


امیرحسین جعفری دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

مهندسی مواد و متالورژی

 • amirhosseinjafariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


امید رضایی دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

مهندسی مواد و متالورژی

 • elviswislygmail.com

اعضای هیات تحریریه


سارا سرورپور دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

مهندسی مواد و متالورژی

 • sarasvp7gmail.com

تیم اجرایی


بهرام علیپور دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

مهندسی مواد و متالورژی

 • bahramalipourut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ندا عسکرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش الکتروسرامیک دانشگاه شیراز

مهندسی مواد گرایش الکتروسرامیکی

 • naskarzadeh97gmail.com

اعضای هیات تحریریه


کیانا رهنما دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

مهندسی مواد و متالورژی

 • kiana.rahnamaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


امیرعلی قربانخانی دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

مهندسی مواد و متالورژی

 • gh.amirali.76gmail.com