انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

در ابتـدا موضوعـات پیشـنهادی و مطلـوب مخاطبـان از طریـق راه‌هـای ارتباطـی ماننـد پرسشـنامه‌های ارزیابـی نشـریه دریافــت می‌شــوند و به‌همــراه موضوعــات پیشــنهادی همــکاران نشــریه در جلســه‌ای مجــازی کــه تمامــی اعضــای نشــریه حضــور دارنــد، مــورد بحــث و بررســی قــرار می‌گیرنــد و بــرای موضوعــات منتخــب برنامــه‌ای تدویــن می‌شــود. ســپس از اعضـای نشـریه، کسـانی کـه تمایـل بـه همـکاری در موضـوع انتخاب‌شـده دارنـد، اعـلام آمادگـی کـرده و همچنیـن بـرای مخاطبـان نشـریه نیـز فراخـوان همـکاری در حـوزه مربوطـه صـادر می‌شـود. بـا توجـه بـه نیازمندی‌هـای آن موضـوع، افـراد در گروه‌هـای مختلـف از جملـه تیـم تحریریـه و مترجمـان، تیـم ویراسـتاری علمـی، تیـم ویراسـتاری نگارشـی، تیـم طراحـی گرافیــک و صفحه‌آرایــی و غیــره، ارزیابــی و جــذب می‌شــوند. 
پـس از تشـکیل تیـم نهایـی، بخش‌هـای جزئـی برنامـه تدوین‌شـده، بیـن افـراد تقسـیم وظایـف شـده و مهلـت ارسـال آثـار و تمامـی نـکات لازم بـه آن‌هـا اطلاع‌رسـانی می‌شـود. اولیـن مرحلـه پـس از آغـاز فعالیـت تیـم تحریریـه و مترجمـان بــرای تحقیــق و جمــع‌آوری مطالــب، تاییــد منابــع مــورد اســتفاده توســط ســردبیر نشــریه اســت. تاکیــد بــر بهره‌گیــری از مقـالات و کتـب تخصصـی معتبـر بـه زبـان فارسـی یـا انگلیسـی اسـت و بـرای اسـتفاده از منابـع اینترنتـی، مطلـب موردنظـر لزومـا بایـد بـا منبـع اصلـی ذکرشـده در آن سـایت تطبیـق داده شـود و مـورد تاییـد علمـی باشـد. پـس از تاییـد منابـع، اعضـای تیـم تحریریـه تـا زمـان مشـخص و تعیین‌شـده، پیش‌نویـس مقالـه خـود را بـه سـردبیر و مدیرمسـئول ارائـه می‌کننـد و پـس از چندیـن بـار ویرایـش، نهایتـا رونـد تحقیـق ایشـان تکمیـل می‌شـود. تاکیـد نشـریه بـه نویسـندگان، جسـتجوی مناسـب مطالـب، تحریـر و تدویـن صحیـح و تکیـه بـر ذکـر فهـم خـود به‌جـای ترجمـه تحت‌الفظـی اسـت. در همیـن راسـتا، هنـگام تذکـر نـکات مهـم و لازم در ابتـدای کار، نحـوه جسـتجو، تحریـر و نـکات نگارشـی نیـز بـه نویسـندگان آمـوزش داده می‌شـود.
پـس از تکمیـل مقـالات، متخصصـان مربوطـه کـه معمـولا از دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و دکتـری هسـتند، به‌عنـوان ویراسـتار علمـی، مطالـب را از نظـر علمـی داوری می‌کننـد و ناهمگونی‌هـا را رفـع می‌نماینـد. 
همچنیـن پـس از ویراسـتاری علمـی، ویراسـتاران ادبـی نشـریه، مطالـب را از نظـر نگارشـی و قواعـد دسـتور زبـان فارسـی و ادبـی بازنگـری نمـوده و آن‌هـا را بـه بهتریـن بیـان می‌رسـانند. 
در مرحلــه نهایــی، تمامــی مطالــب در اختیــار طراحــان گرافیکــی و صفحه‌آراهــا قــرار می‌گیرنــد و پــس از بررســی‌های چندبـاره، نهایتـا در موعـد مقـرر، انتشـار عمومـی نشـریه در سـایت و کانـال تلگرامـی صـورت می‌پذیـرد. لازم بـه ذکـر اسـت بــرای تســریع رونــد کار، طــرح جلــد و صفحــات از قبــل در تیــم گرافیــک، ایده‌پــردازی و طرح‌ریــزی می‌شــود.
در نهایـت، اختصاصـا نسـخه منتشرشـده ابتـدا بـرای ناظـران کیفـی نشـریه و ســپس بــرای مصاحبه‌شــوندگان ارســال می‌شــود. همچنیــن بــا توجــه بــه رویکـرد نشـریه مبنـی بـر اهمیـت نظـر مخاطبـان، در کانال‌هـای ارتباطـی، از ایشــان جهــت ارســال انتقادهــا و پیشــنهادها دعــوت به‌عمــل می‌آیــد تــا در شـماره‌های بعـدی نظـرات ایشـان اعمـال گـردد و نشـریه هرچـه بیشـتر مطلـوب مخاطبـان قـرار گیـرد.