انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

گاهنامه فراسوی مواد به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، از سال ۱۳۹۴ شروع فعالیت کرده و تیم های متعددی از دانشجویان مقاطع مختلف دانشکده در آن مشغول فعالیت بوده اند.

از اهداف نشریه میتوان به ترویج و آشنایی با موضوعات مختلف علمی و گسترش اخلاق آکادمیک اشاره کرد. در افق آینده نشریه در نظر داریم تا شکاف بین دانشگاه و صنعت را در حد توان بهبود ببخشیم که همکاری صنایع و افراد با تجربه بازار کار یاری رسان این امر میباشد.
در هر شماره نشریه به موضوعات مختلفی پرداخته میشود، در این نشریه میخوانیم:

بررسی موضوعات مرتبط با مهندسی و علم مواد از جنبه های مختلف با استفاده از مطالب علمی مستند

پرداختن به مسائل جانبی و دغدغه های دانشکده و امور دانشجویی

اخبار و تازه‌های مهندسی و علم مواد

معرفی مقالات تازه چاپ حوزه های مختلف

معرفی اساتید آزمایشگاه ها و حوزه های مطالعاتی و کاری در دانشکده

معرفی سایت ها، منابع علمی و نرم افزار های مرتبط با مهندسی و علم مواد

مصاحبه و ارتباط با صنعت

و ...