انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مطلب عمومی

نویسندگان

1 اعضای هیأت تحریریه

2 اعضای هیأت تحریریه و بازنگری

3 مدیر مسئول نشریه‌ و اعضای هیأت بازنگری

4 سردبیر نشریه و اعضای هیأت بازنگری

5 صفحه‌آرا

6 طراح جلد

7 عکاس

8 مترجم و گرافیست تصویر

9 اعضای هیأت بازنگری

چکیده

✔️ این شماره شامل بخش‌های زیر است:
🧬 چیستی و چرایی بیومواد  
🧫 ساخت و سنتز بیومواد  
🔬 دنیای نوین بیومواد  
🩹 مروری بر زخم‌پوش‌ها  
🎙 گفتگو با دکتر مهدی نواز  

چکیده تصویری

مقدمه‌ای بر بیومواد