انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مطلب عمومی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران