انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
7. ویژه‌نامه الفبای کارآفرینی

ابوالفضل انوری؛ مسعود خلیلی؛ مرجان دریابان؛ ندا عسکرزاده؛ امیرعلی قربانخانی؛ ساجده عنابستانی؛ محمدصالح محمودی؛ مبین زربو؛ مبینا شادلو؛ امید رضایی؛ آویسا فلاح

دوره 5، ویژه‌نامه 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-27

چکیده
    بیشتر